Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2019 r.

Firma BLUEBERRY DIAGNOSTICS INC (BLUEBERRY DIAGNOSTICS) jest świadoma wpływu, jaki prowadzona przez nią działalność wywiera na społeczeństwo. W szczególny sposób ponosimy odpowiedzialność wobec naszych klientów, pracowników i wykonawców, a także wobec szerszej społeczności, w której funkcjonujemy.

Jesteśmy świadomi konsekwencji naszych działań i zachęcamy do wnoszenia pozytywnego wkładu w podnoszenie standardów dla naszych klientów i pracowników, maksymalnie ograniczając nasz wpływ na środowisko i poprawiając jakość życia społeczności lokalnej.

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzamy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w życie poprzez:

 • Zachowywanie się w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami etyki
 • Tworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym każdy może liczyć na pomoc
 • Wspieranie lokalnych społeczności
 • Podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów
 • Uczciwe postępowanie podczas transakcji i kontaktów z dostawcami i innymi podmiotami
 • Zmniejszanie naszego wpływu na środowisko.

Komunikacja

Przekazujemy informacje dotyczące niniejszych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu naszym pracownikom, klientom i innym interesariuszom za pośrednictwem naszej strony internetowej, materiałów reklamowych i notatek służbowych.

Szkolimy naszych pracowników w zakresie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu i jej zasad opisanych na niniejszej stronie, aby zwiększać ich świadomość na temat wszelkiego potencjalnego negatywnego wpływu wywieranego przez naszą działalność oraz metod jego minimalizowania.

Odpowiedzialność i okresowe przeglądy

Anna M. Betoret – specjalnie wyznaczony członek kierownictwa spółki – ponosi pełną odpowiedzialność za naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i wdrażanie jej zasad opisanych na niniejszej stronie. Anna pełni kluczową rolę w zapewnianiu skuteczności stosowanych przez nas systemów i środków kontroli.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do udziału w wypełnianiu celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i są zachęcani do proponowania inicjatyw, które możemy podjąć. Każda osoba, która chce zgłosić taką sugestię, powinna skontaktować się z Anną M. Betoret.

Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów otwartości, uczciwości i odpowiedzialności. Zgodnie z tym zobowiązaniem i naszą polityką zgłaszania nieprawidłowości, aktywnie zachęcamy wszystkich pracowników, którzy mają poważne obawy co do faktycznych lub domniemanych naruszeń stosowanych przez nas rygorystycznych standardów etycznych, aby otwarcie zgłaszali nam swoje zastrzeżenia. Nasza polityka zgłaszania nieprawidłowości znajduje się w regulaminie biura.

Zobowiązujemy się do zapewniania, aby niniejsze zasady społecznej odpowiedzialności biznesu były zawsze skuteczne. W tym celu dokonujemy przeglądów niniejszych zasad co najmniej raz w roku, aby zweryfikować ich skuteczność. Przeglądy te są dokumentowane, a w zasadach wprowadzane są niezbędne zmiany.

Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu

Nasze postępowanie

Naszym celem jest przestrzeganie najwyższych standardów profesjonalizmu i działanie w sposób, który nie naraża na szkodę naszej dobrej reputacji.

Aktywnie propagujemy wzajemny szacunek zarówno w kontaktach pomiędzy pracownikami, jak i pomiędzy pracownikami i klientami oraz innymi podmiotami.

Nasze środowisko pracy

Doskonale wiemy, że nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Aktywnie staramy się oferować naszym pracownikom pozytywne i zdrowe środowisko pracy oraz zapewniać im pomyślny rozwój kariery i satysfakcję zawodową.

Posiadamy regulamin biura, który określa prawa i obowiązki wszystkich członków naszej kadry.

Dążymy do zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do szkoleń, których potrzebują zarówno do własnego rozwoju, jak i do podnoszenia jakości wykonywanej przez siebie pracy. Nasze procedury związane ze szkoleniami i rozwojem znajdują się w regulaminie biura.

Uważamy wszystkich pracowników za równych oraz staramy się stworzyć środowisko pracy, w którym nie ma miejsca na bezprawną dyskryminację. Celowi temu służy nasza polityka równości i różnorodności.

Nasza społeczność

Świadomi naszego wpływu na społeczeństwo, zdecydowaliśmy się na sponsorowanie lub wspieranie w innych sposób lokalnych inicjatyw charytatywnych.

Udzielamy naszym pracownikom czasu wolnego od pracy, aby mogli oni działać na rzecz wybranej przez siebie organizacji oraz zachęcamy do dialogu z lokalnymi społecznościami i grupami dla wspólnych korzyści.

Nasi klienci

Zobowiązujemy się do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz wszystkich naszych klientów. Rozumiemy, że nasze przedsiębiorstwo działa na rynku charakteryzującym się silną konkurencją i aby zatrzymać naszych klientów, musimy oferować im profesjonalne i uprzejme usługi.

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie równych szans w zakresie dostępu do oferowanych przez nas usług prawnych. Bierzemy pod uwagę różnorodność społeczności, w których działamy, aby zapewniać, że – z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z finansowaniem – nasze usługi są dostępne dla wszystkich klientów.

Nasza polityka dotycząca sprawiedliwego traktowania klientów znajduje się w regulaminie biura.

Dostawcy

Zobowiązujemy się do zwalczania bezprawnej dyskryminacji oraz promowania równości i różnorodności w naszych kontaktach biznesowych z dostawcami i innymi podmiotami. Nasza polityka równości i różnorodności znajduje się w regulaminie biura.

Dokładamy wszelkich starań, aby umowy, które zawieramy z naszymi dostawcami były przejrzyste i uczciwe. Zobowiązujemy się również do terminowego opłacania faktur wystawianych przez dostawców.

Zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe, staramy się wspierać gospodarkę lokalną poprzez korzystanie z usług miejscowych dostawców.

Środowisko

Zobowiązujemy się do postępowania w odpowiedzialny sposób i ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne. Cel ten realizujemy poprzez:

 • Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów i wdrażanie rozsądnych polityk ponownego przetwarzania surowców w odniesieniu do zużywania przez nas papieru i żywności.
 • Zapewnianie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy.
 • Zachęcanie pracowników, aby chodzili do pracy piechotą lub jeździli rowerem.
 • Zapewnianie, aby sprzęt elektryczny i oświetlenie były włączane tylko na czas ich używania.
 • Zapewnianie, aby ogrzewanie było wyłączane lub zmniejszane poza godzinami pracy.

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za niniejsze zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym za ich coroczne przeglądy mające na celu:

 • Zapewnienie, że zasady są aktualne i zgodne z przepisami oraz odpowiadają na potrzeby organizacji i jej klientów.
 • Weryfikację skutecznego stosowania zasad w całym przedsiębiorstwie.